Rampe di rubinetti – Rampe con prolunga

Rampe di rubinetti – Rampe con prolunga
11
Apr

ADRR24 Rampa a 2 rubinetti
ADRR35 Rampa a 3 rubinetti
ADRR57 Rampa a 5 rubinetti

AD2R007 Rampa a 2 Rubinetti con prolunga PVC DEHP FREE – Ø mm 2.5 X 4.1 – Cm 7
AD2R010 Rampa a 2 Rubinetti con prolunga PVC DEHP FREE – Ø mm 2.5 X 4.1 – Cm 10
AD2R025 Rampa a 2 Rubinetti con prolunga PVC DEHP FREE – Ø mm 2.5 X 4.1 – Cm 25
AD2R030 Rampa a 2 Rubinetti con prolunga PVC DEHP FREE – Ø mm 2.5 X 4.1 – Cm 30
AD2R050 Rampa a 2 Rubinetti con prolunga PVC DEHP FREE – Ø mm 2.5 X 4.1 – Cm 50
AD2R075 Rampa a 2 Rubinetti con prolunga PVC DEHP FREE – Ø mm 2.5 X 4.1 – Cm 75
AD2R080 Rampa a 2 Rubinetti con prolunga PVC DEHP FREE – Ø mm 2.5 X 4.1 – Cm 80
AD2R100 Rampa a 2 Rubinetti con prolunga PVC DEHP FREE – Ø mm 2.5 X 4.1 – Cm 100
AD2R150 Rampa a 2 Rubinetti con prolunga PVC DEHP FREE – Ø mm 2.5 X 4.1 – Cm 150
AD2R200 Rampa a 2 Rubinetti con prolunga PVC DEHP FREE – Ø mm 2.5 X 4.1 – Cm 200

AD3R007 Rampa a 3 Rubinetti con prolunga PVC DEHP FREE – Ø mm 2.5 X 4.1 – Cm 7
AD3R010 Rampa a 3 Rubinetti con prolunga PVC DEHP FREE – Ø mm 2.5 X 4.1 – Cm 10
AD3R025 Rampa a 3 Rubinetti con prolunga PVC DEHP FREE – Ø mm 2.5 X 4.1 – Cm 25
AD3R030 Rampa a 3 Rubinetti con prolunga PVC DEHP FREE – Ø mm 2.5 X 4.1 – Cm 30
AD3R050 Rampa a 3 Rubinetti con prolunga PVC DEHP FREE – Ø mm 2.5 X 4.1 – Cm 50
AD3R075 Rampa a 3 Rubinetti con prolunga PVC DEHP FREE – Ø mm 2.5 X 4.1 – Cm 75
AD3R080 Rampa a 3 Rubinetti con prolunga PVC DEHP FREE – Ø mm 2.5 X 4.1 – Cm 80
AD3R100 Rampa a 3 Rubinetti con prolunga PVC DEHP FREE – Ø mm 2.5 X 4.1 – Cm 100
AD3R150 Rampa a 3 Rubinetti con prolunga PVC DEHP FREE – Ø mm 2.5 X 4.1 – Cm 150
AD3R200 Rampa a 3 Rubinetti con prolunga PVC DEHP FREE – Ø mm 2.5 X 4.1 – Cm 200

AD5R007 Rampa a 5 Rubinetti con prolunga PVC DEHP FREE – Ø mm 2.5 X 4.1 – Cm 7
AD5R010 Rampa a 5 Rubinetti con prolunga PVC DEHP FREE – Ø mm 2.5 X 4.1 – Cm 10
AD5R025 Rampa a 5 Rubinetti con prolunga PVC DEHP FREE – Ø mm 2.5 X 4.1 – Cm 25
AD5R030 Rampa a 5 Rubinetti con prolunga PVC DEHP FREE – Ø mm 2.5 X 4.1 – Cm 30
AD5R050 Rampa a 5 Rubinetti con prolunga PVC DEHP FREE – Ø mm 2.5 X 4.1 – Cm 50
AD5R075 Rampa a 5 Rubinetti con prolunga PVC DEHP FREE – Ø mm 2.5 X 4.1 – Cm 75
AD5R080 Rampa a 5 Rubinetti con prolunga PVC DEHP FREE – Ø mm 2.5 X 4.1 – Cm 80
AD5R100 Rampa a 5 Rubinetti con prolunga PVC DEHP FREE – Ø mm 2.5 X 4.1 – Cm 100
AD5R150 Rampa a 5 Rubinetti con prolunga PVC DEHP FREE – Ø mm 2.5 X 4.1 – Cm 150
AD5R200 Rampa a 5 Rubinetti con prolunga PVC DEHP FREE – Ø mm 2.5 X 4.1 – Cm 200